بیمه‌های طرف قرارداد

بیمه های پایه:

 بیمه خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی

 

بیمه های تکمیلی طرف قرارداد:

 بیمه آتیه سازان حافظ
 بیمه ایران بانک ملت بیمه پارسیان  بانک تجارت
 بیمه میهن بیمه شرکت نفت   بانک ملی بیمه سامان  بیمه رازی
بیمه آسیا  بیمه معلم بیمه ما SOSبیمه کمک رسان بیمه دانا
  بیمه صدا وسیما  بانک صادرات  بیمه کوثر  بیمه هواپیمایی ،هما  بانک سپه

بیمه البرز 

 بیمه کار آفرین  بانک کشاورزی  بانک مسکن  بانک رفاه کارگران
بیمه شهرداری مشهد

 

بستن