مدیر داخلی

پرینت

meybodi

جناب آقای دکتر پرویز طیبی

سمت:مدیر داخلی بیمارستان

تلفن داخلی:297

ایمیل: