Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
پرینت

monaghese

 

 

شرایط مناقصه اجرای نمای بیمارستان مهر 

          

بیمارستان مهر در نظر دارد اجرای نمای بیمارستان مهر را از طریق انجام مناقصات عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

 

ماده  1- موضوع واگذاری  :

 

اجرای نمای جهت بیمارستان مهر با شرایط زیر:

 

 

بیمارستان مهر در نظر دارد اجرای نمای بیمارستان مهر را از طریق انجام مناقصات عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

 

ماده  1- موضوع واگذاری  :

اجرای نمای جهت بیمارستان مهر با شرایط زیر:

1.اجرای نمای کامپوزیت آلومینیوم شامل اجرای زیرسازی،مونتاژ،نصب،آببندی،پوست کنی وکاشت رول بولت وپلیت با متراژ 1500مترمربع

2.تهیه ی قوطی فلزی 40*60 و40*40 به ضخامت 2میلی متر  به همراه پلیت و رول بولت ،ضدزنگ،چسب سیلیکون وپلی اورتان درجه یک به متراژ 1500مترمربع

3.تهیه ی ورق کامپوزیت کرم FR آلومکس p.v.D.F Nano به ضخامت 4میلی متر با دولایه به ضخامت 0.5 میلی متر با آلیاژ3003 به متراژ 800مترمربع

4.تهیه ی ورق کامپوزیت آلومکس طرح چوب  FRکلاس B1 به ضخامت 4میلی متر با دو لایه به ضخامت 0.5 میلی متر با آلیاژ 3003 به متراژ 700 متر مربع

5.تهیه ی ورق گالوانیزه به ضخامت 1میلی متر وتهیه ی قوطی 40*80فلزی به ضخامت 2میلی متر جهت زیرسازی ورق گالوانیزه و اجرای ورق گالوانیزه با آببندی کامل حدودا 200متر

6-فقط داربست وتخته زیر پایی با کارفرما میباشد.

 

شرح عملیات

واحد(مترمربع)

قیمت واحد پیشنهادی

تهیه و اجرای نمای کامپوزیت با ورق کرم طبق مشخصات فنی استعلام

   

تهیه واجرای نمای کامپوزیت با ورق طرح چوب طبق مشخصات فنی استعلام

   

تهیه و اجرای نمای با ورق گالوانیزه طبق مشخصات فنی استعلام

   

 

 

ماده 2-مدت تحویل:

شرکت کنندگان در مناقصه میبایستی ضمن بازدید از محل مورد نظر مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر  تا تاریخ 96/7/6 در قبال اخذ رسید به امور مالی بیمارستان تحویل دهند.

 

ماده 3- نحوه ی پرداخت مبلغ قرارداد

نحوه پرداخت مبلغ قراداد  مبلغ  به شرح ذیل خواهد بود:

1-3-   40درصد مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت پس از اخذ ضمانت نامه بانکی به همان مبلغ که ضمانت نامه مذکور در پایان قرارداد پس از تائید دستگاه نظارت به پیمانکار مستردمیگردد.

2-3-  مابقی مبلغ قرارداد با توجه به پشرفت کار و ارائه ی صورت وضعیت و تائید دستگاه نظارت

3-3-از هر صورت وضعیت 10%مبلغ هر پرداخت به عنوان ضمانت حسن انجام کار کسر میگردد که در پایان دوره ی ضمانت به پیمانکار مسترد میگردد 

 

سایر شرایط  :

ماده 4-  برنده استعلام متعهد میشود با علم و اگاهی از مشخصات فنی و استاندارد اجرایی اقدام به کار نموده است و عدم اطلاع از مشخصات فنی از جانب وی پذیرفته نخواهد بود.

 

ماده 5-  برنده استعلام متعهد میگردد که نمای اجراشده را به مدت یکسال از تاریخ تحویل تضمین نماید.

 

ماده 6-کلیه قیمت ها  به صورت خالص  می باشد و تمامی کسورات به این مبلغ اضافه می شود.

 

تبصره1- کارفرمامتعهد است به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به معافیتهای این قانون، نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در پایان قرارداد در وجه برنده،جهت واریز به حساب سازمان امور مالیاتها اقدام نماید(ارائه ی اسناد مثبته در این خصوص به استعلام گزار جهت تسویه حساب نهایی الزامی است)

 

تبصره2-برنده استعلام موظف است نسبت به برقراری بیمه مسئولیت مدنی برای کارگاه پروژه به نحو مناسب اقدام نماید.شایان ذکر است این بیمه باید شامل ناظرین دستگاه نظارت (مدیریت فنی بیمارستان مهر )و شخص ثالث نمایندگان استعلام گزار نیز باشد.

 

ماده 7-  تامین نیروی فنی و دارای کارت  مهارت جهت انجام امور راه اندازی به عهده برنده استعلام می باشد و وی ملزم به رعایت قانون کار وبیمه تامین اجتماعی و قوانین و ایین نامه های مربوط  به مالیات ها و عوارض و نکات ایمنی حین انجام کار در مورد کارگران خود است،بدیهی است کلیه مسئولیتهای قانونی در این خصوص به عهده برنده استعلام می باشد.

 

ماده 8- برنده استعلام متعهد است خود ونیروهایش در اجرای کلیه عملیات موضوع قرار داد اصول فنی و ایمنی مرتبط با اجرای پروژه(ایین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی )را رعایت نمایند بدیهی است در صورت بروز هر گونه حادثه و خسارت مالی و جانی ،کلیه ی مسئولیتهای مربوط به عهده و هزینه برنده میباشد و استعلام گزار هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 

                                                                                                                   

ماده9-  مبلغ قرارداد در طی قرار داد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نمی باشد.

 

ماده 10-  از برنده استعلام در زمان  انعقاد قرار داد ضمانات نامه بانکی جهت تضمین اجرای تعهدات به مبلغ 10درصد کل قرار داد اخذ خواهد شد و نزد استعلامگزار باقی میماند که پس از پایان مدت گارانتی (یکسال) به وی مسترد خواهد شد.(ارائه ضمانتنامه بانکی فوق قبل از عقد قرارداد الزامی است)

 

تبصره: در صورتیکه برنده به تعهدات خود در قرارداد ویا دیگرقراردادهای منعقده ی کارفرما عمل ننماید ویا موجب ورود خسارت به استعلام گزار شود به طوریکه جبران خسارت از محل تضمین های قرارداد مربوطه میسر نگردد استعلام گزار مجاز است از طریق مراجع قانونی جبران خسارت نماید.

 

ماده11- برنده استعلام  سی دی  نقشه های اجرایی را به کار فرما ارائه نماید.

 

ماده 12- هر گونه اختلاف در وظایف و تعهدات طرفین که از طریق مذاکره حل نگردد از طریق کمیته ای 3نفره مرکب از نمایندگان طرفین و دفتر حقوقی بیمارستان، حل وفصل خواهد گردید رای کمیته مزبور قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض و ابطال است و طرفین ضمن العقد لازم حق هر گونه اعتراض از رای کمیته مزبور را در مراجع قضایی و اداری از خود سلب و ساقط نمودند و برنده استعلام موظف است تا حل اختلاف تعهداتی را که بموجب این قرارداد بعهده دارد اجرا نماید در غیر اینصورت مسئولیت خسارت بعهده برنده استعلام خواهد بود.

 

ماده13-  در صورتی که برنده استعلام به هر یک از مفاد قراردادو تعهدات معهوده خود عمل ننماید پس از 2بار اخطار  کتبی ،کارفرما بدون نیاز به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ارسال اضهارنامه و رای  کمیته  3نفره ، حق فسخ یکطرفه و ضبط تضمین حسن انجام کار و مطالبات برنده استعلام به نفع خود را خواهد داشت و میتواند با احراز تخلف برنده استعلام به تشخیص خود موضوع قرار دادرا به غیر واگذار و شخصا از برنده استعلام رفع تصرف بعمل اورد و برنده حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

.

ماده14- جهتشرکت در مناقصه می بایستی بر اساس عین مورد مناقصه وبصورت شفاف به انضمام یک فقره ضمانت بانکی بابت شرکت درمناقصه به مبلغ 40/000/000  ریال در وجه بیمارستان مهر ،مبلغ پیشنهادی فروش و راه اندازی خود را با ذکر عدد وحروف درج  و در پاکت لاک و مهر شده و حداکثر تا اخر وقت اداری مورخ 96/7/6 تحویل دبیر خانه دستگاه استعلام  گزار به ادرس مشهد،خیابان کوهسنگی ،میدان الندشت،بیمارستان مهر  نموده و رسید دریافت دارند.

ماده15-  مدارک لازم جهت ارائه :

پاکت الف:

- رسید ضمانت نامه بانکی به مبلغ 40/000/000   ریال (اصل ضمانت نامه می بایست تحویل حسابداری استعلام  گزار گردد)

(مدت اعتبار تضمین باید حداقل 3ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد)

پاکت ب:

- اوراق استعلام حاوی مهر و امضاء شرکت

- فتوکپی کارت ملی صاحبان امضاء مجاز شرکت

-مستندات مربوطه به سالهای  فعالیت پیمانکار در رشته کاری مورد نظر

پاکت ج:

-پیشنهاد قیمت

 

pic1  pic2   
 pic3  098  
099