Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
پرینت

 

pic56 

در تاریخ 96/6/3  به مناسبت روز پزشک ، جناب آقای دکتر غلامرضا فرودی به عنوان مدیر برگزیده بیمارستانهای خصوصی سطح خراسان رضوی به انتخاب  سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شدند.

 

 

 
پرینت

monaghese

 

 

شرایط مناقصه اجرای نمای بیمارستان مهر 

          

بیمارستان مهر در نظر دارد اجرای نمای بیمارستان مهر را از طریق انجام مناقصات عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

 

ماده  1- موضوع واگذاری  :

 

اجرای نمای جهت بیمارستان مهر با شرایط زیر:

 

 

بیمارستان مهر در نظر دارد اجرای نمای بیمارستان مهر را از طریق انجام مناقصات عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

 

ماده  1- موضوع واگذاری  :

اجرای نمای جهت بیمارستان مهر با شرایط زیر:

1.اجرای نمای کامپوزیت آلومینیوم شامل اجرای زیرسازی،مونتاژ،نصب،آببندی،پوست کنی وکاشت رول بولت وپلیت با متراژ 1500مترمربع

2.تهیه ی قوطی فلزی 40*60 و40*40 به ضخامت 2میلی متر  به همراه پلیت و رول بولت ،ضدزنگ،چسب سیلیکون وپلی اورتان درجه یک به متراژ 1500مترمربع

3.تهیه ی ورق کامپوزیت کرم FR آلومکس p.v.D.F Nano به ضخامت 4میلی متر با دولایه به ضخامت 0.5 میلی متر با آلیاژ3003 به متراژ 800مترمربع

4.تهیه ی ورق کامپوزیت آلومکس طرح چوب  FRکلاس B1 به ضخامت 4میلی متر با دو لایه به ضخامت 0.5 میلی متر با آلیاژ 3003 به متراژ 700 متر مربع

5.تهیه ی ورق گالوانیزه به ضخامت 1میلی متر وتهیه ی قوطی 40*80فلزی به ضخامت 2میلی متر جهت زیرسازی ورق گالوانیزه و اجرای ورق گالوانیزه با آببندی کامل حدودا 200متر

6-فقط داربست وتخته زیر پایی با کارفرما میباشد.

 

شرح عملیات

واحد(مترمربع)

قیمت واحد پیشنهادی

تهیه و اجرای نمای کامپوزیت با ورق کرم طبق مشخصات فنی استعلام

   

تهیه واجرای نمای کامپوزیت با ورق طرح چوب طبق مشخصات فنی استعلام

   

تهیه و اجرای نمای با ورق گالوانیزه طبق مشخصات فنی استعلام

   

 

 

ماده 2-مدت تحویل:

شرکت کنندگان در مناقصه میبایستی ضمن بازدید از محل مورد نظر مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر  تا تاریخ 96/7/6 در قبال اخذ رسید به امور مالی بیمارستان تحویل دهند.

 

ماده 3- نحوه ی پرداخت مبلغ قرارداد

نحوه پرداخت مبلغ قراداد  مبلغ  به شرح ذیل خواهد بود:

1-3-   40درصد مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت پس از اخذ ضمانت نامه بانکی به همان مبلغ که ضمانت نامه مذکور در پایان قرارداد پس از تائید دستگاه نظارت به پیمانکار مستردمیگردد.

2-3-  مابقی مبلغ قرارداد با توجه به پشرفت کار و ارائه ی صورت وضعیت و تائید دستگاه نظارت

3-3-از هر صورت وضعیت 10%مبلغ هر پرداخت به عنوان ضمانت حسن انجام کار کسر میگردد که در پایان دوره ی ضمانت به پیمانکار مسترد میگردد 

 

سایر شرایط  :

ماده 4-  برنده استعلام متعهد میشود با علم و اگاهی از مشخصات فنی و استاندارد اجرایی اقدام به کار نموده است و عدم اطلاع از مشخصات فنی از جانب وی پذیرفته نخواهد بود.

 

ماده 5-  برنده استعلام متعهد میگردد که نمای اجراشده را به مدت یکسال از تاریخ تحویل تضمین نماید.

 

ماده 6-کلیه قیمت ها  به صورت خالص  می باشد و تمامی کسورات به این مبلغ اضافه می شود.

 

تبصره1- کارفرمامتعهد است به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به معافیتهای این قانون، نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در پایان قرارداد در وجه برنده،جهت واریز به حساب سازمان امور مالیاتها اقدام نماید(ارائه ی اسناد مثبته در این خصوص به استعلام گزار جهت تسویه حساب نهایی الزامی است)

 

تبصره2-برنده استعلام موظف است نسبت به برقراری بیمه مسئولیت مدنی برای کارگاه پروژه به نحو مناسب اقدام نماید.شایان ذکر است این بیمه باید شامل ناظرین دستگاه نظارت (مدیریت فنی بیمارستان مهر )و شخص ثالث نمایندگان استعلام گزار نیز باشد.

 

ماده 7-  تامین نیروی فنی و دارای کارت  مهارت جهت انجام امور راه اندازی به عهده برنده استعلام می باشد و وی ملزم به رعایت قانون کار وبیمه تامین اجتماعی و قوانین و ایین نامه های مربوط  به مالیات ها و عوارض و نکات ایمنی حین انجام کار در مورد کارگران خود است،بدیهی است کلیه مسئولیتهای قانونی در این خصوص به عهده برنده استعلام می باشد.

 

ماده 8- برنده استعلام متعهد است خود ونیروهایش در اجرای کلیه عملیات موضوع قرار داد اصول فنی و ایمنی مرتبط با اجرای پروژه(ایین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی )را رعایت نمایند بدیهی است در صورت بروز هر گونه حادثه و خسارت مالی و جانی ،کلیه ی مسئولیتهای مربوط به عهده و هزینه برنده میباشد و استعلام گزار هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 

                                                                                                                   

ماده9-  مبلغ قرارداد در طی قرار داد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نمی باشد.

 

ماده 10-  از برنده استعلام در زمان  انعقاد قرار داد ضمانات نامه بانکی جهت تضمین اجرای تعهدات به مبلغ 10درصد کل قرار داد اخذ خواهد شد و نزد استعلامگزار باقی میماند که پس از پایان مدت گارانتی (یکسال) به وی مسترد خواهد شد.(ارائه ضمانتنامه بانکی فوق قبل از عقد قرارداد الزامی است)

 

تبصره: در صورتیکه برنده به تعهدات خود در قرارداد ویا دیگرقراردادهای منعقده ی کارفرما عمل ننماید ویا موجب ورود خسارت به استعلام گزار شود به طوریکه جبران خسارت از محل تضمین های قرارداد مربوطه میسر نگردد استعلام گزار مجاز است از طریق مراجع قانونی جبران خسارت نماید.

 

ماده11- برنده استعلام  سی دی  نقشه های اجرایی را به کار فرما ارائه نماید.

 

ماده 12- هر گونه اختلاف در وظایف و تعهدات طرفین که از طریق مذاکره حل نگردد از طریق کمیته ای 3نفره مرکب از نمایندگان طرفین و دفتر حقوقی بیمارستان، حل وفصل خواهد گردید رای کمیته مزبور قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض و ابطال است و طرفین ضمن العقد لازم حق هر گونه اعتراض از رای کمیته مزبور را در مراجع قضایی و اداری از خود سلب و ساقط نمودند و برنده استعلام موظف است تا حل اختلاف تعهداتی را که بموجب این قرارداد بعهده دارد اجرا نماید در غیر اینصورت مسئولیت خسارت بعهده برنده استعلام خواهد بود.

 

ماده13-  در صورتی که برنده استعلام به هر یک از مفاد قراردادو تعهدات معهوده خود عمل ننماید پس از 2بار اخطار  کتبی ،کارفرما بدون نیاز به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ارسال اضهارنامه و رای  کمیته  3نفره ، حق فسخ یکطرفه و ضبط تضمین حسن انجام کار و مطالبات برنده استعلام به نفع خود را خواهد داشت و میتواند با احراز تخلف برنده استعلام به تشخیص خود موضوع قرار دادرا به غیر واگذار و شخصا از برنده استعلام رفع تصرف بعمل اورد و برنده حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

.

ماده14- جهتشرکت در مناقصه می بایستی بر اساس عین مورد مناقصه وبصورت شفاف به انضمام یک فقره ضمانت بانکی بابت شرکت درمناقصه به مبلغ 40/000/000  ریال در وجه بیمارستان مهر ،مبلغ پیشنهادی فروش و راه اندازی خود را با ذکر عدد وحروف درج  و در پاکت لاک و مهر شده و حداکثر تا اخر وقت اداری مورخ 96/7/6 تحویل دبیر خانه دستگاه استعلام  گزار به ادرس مشهد،خیابان کوهسنگی ،میدان الندشت،بیمارستان مهر  نموده و رسید دریافت دارند.

ماده15-  مدارک لازم جهت ارائه :

پاکت الف:

- رسید ضمانت نامه بانکی به مبلغ 40/000/000   ریال (اصل ضمانت نامه می بایست تحویل حسابداری استعلام  گزار گردد)

(مدت اعتبار تضمین باید حداقل 3ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد)

پاکت ب:

- اوراق استعلام حاوی مهر و امضاء شرکت

- فتوکپی کارت ملی صاحبان امضاء مجاز شرکت

-مستندات مربوطه به سالهای  فعالیت پیمانکار در رشته کاری مورد نظر

پاکت ج:

-پیشنهاد قیمت

 

pic1  pic2   
 pic3  098  
099    
 
پرینت

IMG 0016

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مهر ، درادامه هفته دولت و در راستای طرح تحول نظام سلامت ، یکی از پیشرفته ترین زایشگاههای شرق کشور با بالاترین سطح استاندارد سازی قرار است در بیمارستان مهر مشهد افتتاح و به بهره برداری رسد 

این بیمارستان با آمار ماهانه بیش از سیصد زایمان در ماه از مهمترین و معتبرترین مراکز تخصصی زایمان آن هم بصورت طبیعی در شرق کشور است که امید است با افتتاح این مرکز مدرن و مجهز کیفیت خدمات افزون تر شود

 

 مشخصات زایشگاه جدید :به شیوه سنتی و LDR مشتمل بر 8 تخت لیبر و 3 اتاق LDR اتاق ایزوله و پره اکلامپسی و قابلیت انجام زایمان ایمن و زایمان در آب ، زایمان بی درد را دارد . بطور متوسط ماهانه سیصد الی سیصد و پنجاه بیمار بستری و حدود 250 بیمار سرپایی در کلینیک زنان و زایمان ویزیت میشوند  . ضمناً بطور صددرصد بیماران و نوزادان  مانیتورینگ میشوند

 

میزان هزینه : حدود 2 میلیارد تومان . 

تعداد متخصصان و کادر پرستاری : حدود 80 نفر پزشک متخصص زنان و زایمان و 30 نفر کادر پرستاری .

 

ضمناً راه اندازی کلاس آموزش مادران در 8 جلسه از نیمه دوم سال 94 شروع شده است .

 

زایشگاه بیمارستان مهر در سال 94 موفق به ترویج زایمان طبیعی در سطح استاندارد تعریف شده از طرف وزارت بهداشت و درمان شده است و مورد تشویق مدیران معاونت درمان نیز قرار گرفته است

 

همچنین افتتاح دستگاه مدرن و جدید سی تی اسکن با کادری مجرب با هزینه حدود سه و نیم میلیارد تومان .

 

آیین افتتاح : پنجشنبه 11 شهریور 95 ساعت 8:30

مکان : خیابان کوهسنگی میدان الندشت بیمارستان و زایشگاه مهر حضرت عباس (ع) 

 

 

 
پرینت

در مراسمی از پارکینگ طبقاتی و مکانیزه بیمارستان مهر حضرت عباس (ع)  در خیابان کوهسنگی مشهد بهره برداری شد.

 

 parking

 


غلامرضا فرودی  رئیس بیمارستان مهر  حضرت عباس (ع) اظهار داشت : پارکینگ بزرگ و مدرن طبقاتی بیمارستان مهر حضرت عباس (ع) مشهد با هدف کمک و روان سازی بار ترافیکی در 15 طبقه و با بودجه  ای  به مبلغ 6 میلیارد تومان ساخته شده است. به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از مشهد ،این پارکینگ ، با هزینه شخصی بیمارستان مهر احداث شده است که...

ادامه اخبار...

 

 

 
پرینت

IMG 0009

 

نمایشگاه گردشگری بیمارستان مهر

 

برگزاری نمایشگاه گردشگری سلامت بیمارستانی از تاریخ 23 الی 25 تیرماه در هتل همای شماره 1 مشهد با حضور :

- دکتر عنیف مدیر کل وزارتی وزارت علوم عراق و همراهان

- دکتر حسینی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

- آقای حجتی مدیر کل اتباع بیگانه اداره کل اطلاعات استان و معاونین

- جناب آقای رشیدیان استاندار خراسان رضوی

- جناب آقای دکتر همتی معاون تامین اجتماعی کشور و مدیران و همراهان از تهران

- سرکنسول محترم کشور ترکیه در مشهد آقای دکتر نوغان

- جناب آقای دکتر الیاسری معاون محترم وزیر علوم کشور عراق و همراهان

- جناب آقای دکتر مشکینی معاون محترم موزه نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت و هیئت همراه

- جناب آقای دکتر جهانگیری معاون محترم سازمان نظام پزشکی کشور

- جناب آقای دکتر محب پور ، رئیس محترم گردشگری سلامت وزارت بهداشت

جناب آقای دکتر استانی ، مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان و معاونین و مدیران و همراه

- مدیران محترم گردشگری سلامت از دانشگاه ها و بیمارستان های سطح کشور

- کارشناسان محترم بیمارستان های سراسر کشور

- کارشناسان محترم دانشگاه های علوم پزشکی، مدیران محترم دفاتر و آژانس های مسافرتی و سایر مسئولین و دست اندرکاران محترم حوزه سلامت و گردشگری

 

 

bwd  Set 1/3  fwd
 

 

در روز دوم همایش جلسه هم اندیشی مدیران گردشگری دانشگاه ها و بیمارستان های سطح کشور با مسئولین محترم وزارتی برگزار گردید که در این جلسه موضوع یکسان سازی اسناد پرونده های پزشکی بیماران خارجی مطرح و اسناد کمیته شده در این خصوص از سوی دانشگاه مشهد ارائه گردید  که شایان ذکر است در این  طرح بیمارستان مهر نیز مشارکت نموده بود

IMG 6503

 IMG 6504