Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
پرینت

بیمار حق دارد در اسرع وقت از واحد درماني جهت مراقبت مطلوب و موثر همراه  با احترام کامل بدون توجه به عوامل نژادی فرهنگی و مذهبی انتظار داشته باشد.
بیمار حق دارد محل بستری ، پزشک ،پرستار و سایر اعضای تیم معالج خود را در صورت تمایل شناخته و رويت كند.
بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصا و یا در صورت تمایل از طریق  بستگان از پزشک معالج درخواست  نماید به طوریکه در فوریت های پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان یا تهدید جانی بیمار گردد.
بیمار حق دارد قبل از معاینات یا اجرای درمان خود  اطلاعات ضروری را در خصوص عوارض احتمالی بیماری یا کاربرد سایر روشها را در حدود درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب شیوه نهایی درمان مشارکت نماید.
بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود را از ادامه درمان اعلام و به  مراکز درمانی ديگر مراجعه نماید.
بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده  پزشکی نتایج  معاینات و  مشاوره های بالینی جز در مواردی که براساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می گیرد اطمینان حاصل نماید.
بیمار حق دارد از راز داری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج برخوردار باشد لذا حضور بالینی افرادی که مستقیما در روند درمان شرکت ندارند موکول به کسب اجازه از بیمار خواهد بود.
بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک  معالج و  دیگر اعضای اصلی  گروه معالج  در طول مدت بستری  انتقال و پس  از ترخیص اطمینان حاصل نماید.
بیمار حق دارد با کسب  اطلاع کامل ا ز نوع فعالیتهای آموزشی و پژوهشی   بیمارستان که بر روند سلامتی  و درمان او  موثرند تمایل و رضایت  شخصی خودرا به مشارکت  درمان اعلام  و یا در مراحل مختلف  پژوهش از ادامه  همکاری  خودداری  نماید.
بیمار حق دارد  در صورت  نياز به اعزام  و ادامه  درمان در سایر  مراکز درمانی قبلا از مهارت  گروه  معالج میزان  تعرفه ها و پوشش بیمه ای خدمات در مراکز درمانی بعدي يا مورد نظر وي مطلع شود