Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
بخش های اداری بیمارستان

بخش های اداری بیمارستان (9)

بخش های اداری بیمارستان مهر

نام بخش :بهبود كيفيت
 
 مسئول بخش:معصومه رافتي حمايتي
 
درجه علمي:كارشناس مديريت امدادوسوانح- كارشناسي ارشدمديريت عملكرد منابع انساني
 
واحدهاي تحت پوشش:آمار و کمیته های بیمارستان
 
تعدادپرسنل:4  
مكان فيزيكي :طبقه همكف
 
   
   
نام بخش  :مدارك پزشكي
 
 مسئول بخش: آقای مجید شاهی
 
درجه علمي: دیپلم
 
،واحدهاي تحت پوشش:پذیرش و ترخیص،تلفنخانه، مدارك پزشكي،اسنادپزشكي، 
 
تعدادپرسنل:10
 
مكان فيزيكي :راهروی اداری - طبقه زیرزمین  
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

نام بخش  :امورمالي  
 مسئول بخش:  مهدی عادل فهمیده
 
درجه علمي:كارشناس حسابداري
 
واحدهاي تحت پوشش:حسابداري مالي-صندوق-انبار-تداركات-اموال-حسابداري درآمدوپزشكان
 
تعدادپرسنل:18  
مكان فيزيكي :همكف-ساختمان اداري
 
   
   
نام بخش:اموراداري 
 
 مسئول بخش:مرضيه خدابخشي
 
درجه علمي:كارشناس مديريت دولتي
 
-واحدهاي تحت پوشش:كارگزيني-منابع انسانی-دبيرخانه-خدمات عمومي
 
تعدادپرسنل:4  
مكان فيزيكي :طبقه همكف- ساختمان اداري
 
   
   
نام بخش:روابط عمومي 
 
مسئول بخش:محبوبه شکیبایی
 
درجه علمي:كارشناس کامپیوتر
 
تعدادپرسنل:2  
مكان فيزيكي :طبقه همكف- جنب تلفنخانه  
 
   
   
   
نام بخش:تجهیزات پزشکی  
 مسئول بخش:محمدرضا افشاري صالح
 
درجه علمي:كارشناس تجهزات پزشكي
 
واحدهاي تحت پوشش:كليه وسايل وتجهيزات پزشكي
 
تعدادپرسنل:1  
مكان فيزيكي :طبقه همكف-ساختمان اداري
 
   
   
نام بخش :فناوري اطلاعات
 
 مسئول بخش:آقای مهندس ویژه
 
درجه علمي:كارشناس كامپيوتر
 
واحدهاي تحت پوشش:كليه واحدهايي كه كاربردارند
 
تعدادپرسنل:3  
مكان فيزيكي :طبقه همكف -راهروي اداري
 
   
   
نام بخش :تغذيه
 
 مسئول بخش:نازيلا حقير
 
درجه علمي:كارشناس تغذيه
 
واحدهاي تحت پوشش:آشپزخانه-آبدارخانه
 
تعدادپرسنل:25  
مكان فيزيكي :طبقه چهارم  
   
   
نام بخش : بهداشت محيط
 
 مسئول بخش:مريم نعمت شاهي
 
درجه علمي:كارشناس  بهداشت محیط
 
واحدهاي تحت پوشش:لاندري-اتوكلاو-CSR
 
تعدادپرسنل:8  
مكان فيزيكي: زیرزمین