بخش‌های درمانی

بخش مراقبت‌های روزانه

بخش مراقبت‌های روزانه بخشی است که بیماران پس از تشکیل پرونده در واحد پذیرش به این قسمت مراجعه می نمایند وکلید اقدامات پاراکلینیکی اعم از ازمایش خون،مشورت،بیهوشی وقلب،نوارقلب قبل از رفتن به بخش انجام میشوداین بخش دارای ۱۶تخت فعال می باشد که درصورت عدم خالی بودن تخت ونیاز سایر بخشها بیماران دراین بخش بستری میشوند وپس از آمادگی کامل به اتاق عمل منتقل می شوند.بعد از عمل درصورت عدم تامین تخت دربخش موردنظر بیماران تازمان ترخیص دراین بخش (مراقبتهای روزانه) بستری می شوند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا