بخش‌های پاراکلینیکی

تصویربرداری

 نام بخش: تصویربرداری
 مسئول فنی بخش: دکتر پورمحمد
 درجه علمی : متخصص رادیولوژی
سوپروایزر بخش: رضا ضیایی
درجه علمی: کارشناس رادیولوژی
تعدادپرسنل: ۱۸ نفر
خدمات انجام شده: سونوگرافی داپلر –  خدمات اینتر ونشنال  تحت گاید سونوگرافی –  انواع عکسهای رنگی (معده –روده باریک –روده بزرگ ) سی تی اسکن
مکان فیزیکی: طبقه منهای یک

رادیولوژی:


واحد رادیولوژی شامل رادیولوژی آنالوگ ،دیجیتال و ماموگرافی می باشد.


این قسمت شامل یک دستگاه رادیولوژی آنالوگ TOSHIBAودستگاه دیجیتال APELEMمی باشد. همچنین دوعدددستگاه پرتابل TOSHIBA  وSHIMATZU که یکی برای قلب باز و دیگری واحدهای NICU-ICU GENERAL-CCU را پوشش می دهد.

دستگاه دیجیتال نصب شده دستگاه DDR که مجهز به سیستم ACE(کنترل اتومات اکسپوزر)می باشد.که قادراست به صورت خودکارباتوجه به دانسیته بافت موردنظر زمان پرتودهی راکنترل نماید.درنتیجه دوزپرتوگیری بیمار(SCATTER) راکاهش وکیفیت تصویر را افزایش می دهد.

قدرت مانور بالای تیوب اشعه Xوتخت درکلیه جهات،راحتی بیماروتکنولوژیست راجهت دستیابی به یک رادیو گرافی استاندارد وعلمی مهیا می سازد.

 

سی تی اسکن:

 

این بخش با در اختیارداشتن دو دستگاه سونوگرافی MINDRAY پرتابل جهت انجام سونوگرافی بیماران بستری در بخش ها و یک دستگاه سونوگرافی SAMSUNG می باشد.


خدمات تشخیصی که در این بخش ارایه می‌شود عبارتند از:

۱-کلیه سونوگرافی‌های عمومی

۲- کلیه سونوگرافی‌های داپلر رنگی

۳-بیوپسی باگاید سونوگرافی

 

سونوگرافی:

این بخش با در اختیارداشتن دو دستگاه سونوگرافی MINDRAY پرتابل جهت انجام سونوگرافی بیماران بستری در بخش ها و یک دستگاه سونوگرافی SAMSUNG می باشد.


خدمات تشخیصی که در این بخش ارایه می‌شود عبارتند از:

۱-کلیه سونوگرافی‌های عمومی

۲- کلیه سونوگرافی‌های داپلر رنگی

۳-بیوپسی باگاید سونوگرافی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا