کلینیک‌ها

واحد آموزش

این واحد در طبقه دوم مجاور اسانسور قرار دارد که متشکل از سوپروایزر آموزش و کارمند دفتر آموزش می‌باشد.


اهم فعالیت‌های واحد آموزش به شرح ذیل است:

  • نظارت بر فرایند آموزش به بیمار
  • مسئول آموزش همگانی
  • نظارت بر انجام صحیح فرایند کیس متد
  • آموزش نیروهای جدیدالورود و اخذ آزمون توانمندی اولیه
  • نیازسنجی آموزشی پرسنل درمان و غیر درمان و تدوین تقویم آموزشی
  • برگزاری کلاس‌های مختلف برای تمام پرسنل
  • نظارت بر عملکرد کلینیک‌های بیمارستانی
  • سازماندهی کمیته‌های بیمارستانی
  • تهیه پمفلت و فیلم آموزشی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا