مدیر امور مالی

 

مدیر امور مالی بیمارستان: جمیله شرقی (کارشناس حسابداری – کارشناسی ارشد مدیریت )

تلفن داخلی: ۱۸۳

 

دکمه بازگشت به بالا