مجوز گردشگری سلامت بیمارستان مهر

دریافت مجوز پذیرش بیماران بین الملل توسط بیمارستان و زایشگاه مهر که به موجب ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه اجرایی آن و هم چنین ماده یک تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز مفاد آیین نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران بین الملل در موسسات پزشکی این مجوز صادر گردید.

دکمه بازگشت به بالا