مدیر خدمات پرستاری

نام مسئول: هاله برومند

سمت: مدیریت خدمات پرستاری

درجه علمی: کارشناس پرستاری – کارشناس ارشد روان‌شناسی

تلفن داخلی: ۳۹۳

بستن