چارت سازمانی بیمارستان

نمودار سازمانی بیمارستان و زایشگاه مهر

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۸/۹

بستن