بخش‌های درمانی

بلوک زایمان

باتوجه به اهمیت سلامت مادران و نوزادان و ارتقای  کیفیت ارایه خدمات وترویج زایمان طبیعی به عنوان یکی از اهداف شاخص های قانون برنامه ششم توسعه می باشد،همچنین با استناد به اینکه پایش برنامه تحول نظام سلامت درتحقق اهداف برنامه مذکورافزایش ضریب سلامت مادران مورد رصدقرار می گیرد.بیمارستان مهرنیزجهت افزایش کیفیت خدمات واستانداردسازی فضای فیزیکی ودر راستای خوشایندسازی فرایند زایمان بلوک زایمان درمساحتی به ابعاد۳۴۰متر مربعوترکیبی ازLDRوسنتی می باشد.یکی از ویژگی های زایشگاه بیمارستان مهر همجواری با NICU واتاق عمل می باشد که درارایه خدمات مطلوب وبا کیفیت تاثیر به سزایی دارد.


زایشگاه بیمارستان مهر در ابتدای ورود دارای یک اتاق ایزوله-۸تخت لیبر-۴اتاق تک نفره LDRواتاق پره اکلامپسی است.

شایان ذکر است اتاق تریاژ بلوک زایمان بیمارستان مهر مجهز به مانیتورینگ مادر وجنین ودوتخت معاینه وتخت لیتاتومی وترالی اورژانس واکسیژن وساکشن سانترال است. متخصصین زنان وزایمان طرف قرارداد ۱۲۰نفر می باشند.

نیروی انسانی مشغول به کار در زایشگاه شامل:۱۵نفر ماما و۱۲نفر نیروی کمک بهیار وخدماتی هستند.

در زمینه طرح ترویج زایمان طبیعی گامهای موثری برداشته شده است که یکی ازآنهااحراز لوح برتر کشوری درسال ۱۳۹۵ در زمینه ترویج زایمان طبیعی بوده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا