قیمت‌های عمل جراحی

لیست برخی اعمال جراحی و حدود هزینه آن به ریال

 

( با در نظر گرفتن فقط یک روز بستری در تخت عمومی )

 

نام عمل

با کسر پرداختی بیمه

آزاد

ASD

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰

AV

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

AVR

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰

CABG

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰

MVR

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰

TSS

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰

VSD

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

اوفرکتومی

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

آپاندیس

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

آنژیوپلاستی

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

آنژیوگرافی

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

بلفاروپلاستی پلک بالا یا پایین

عدم تعهد

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

بیضه بالا مانده

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

بیوبسی

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

پروستات

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

توده پستان

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

توده مثانه

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

تومور مثانه

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰.۰۰۰۰.۰۰۰

تومور بدخیم مثانه

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

تیرئیدکتومی

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

زایمان

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سپتوپلاستی

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

سپتورینوپلاستی

۱۱۰.۰۰۰۰.۰۰۰

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

سرکلاژ

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

سزارین

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

سنگ حالب

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

سنگ مثانه

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

سیستوسل رکتوسل

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

سینوس پینوئیدال

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

شالازیون

۸۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

بستن