نرخ تعرفه‌ها و هتلینگ

تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) بیمارستان مهر در سال ۱۳۹۷

به موجب تصویب نامه ۳۲۵۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ هیات محترم وزیران در بخش خصوصی

نوع اتاق و تخت نرخ ازاد(ریال) سهم بیمه (ریال) سهم بیمار (ریال) هزینه همراه (ریال)
 هزینه تخت عمومی ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۲,۰۰۰ ۲,۲۶۸,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
 هزینه تخت دو تختی  ۵,۰۴۰,۰۰۰  ۱,۳۳۲,۰۰۰ ۳,۷۰۸,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
 هزینه اتاق خصوصی  ۶,۴۸۰,۰۰۰  ۱,۳۳۲,۰۰۰  ۵,۱۴۸,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
 هزینه تخت نوزاد ۲,۵۲۰,۰۰۰  ۶۶۶,۰۰۰  ۱,۸۵۴,۰۰۰
هزینه تخت CCU ۸,۲۸۰,۰۰۰  ۳,۰۹۰,۰۰۰  ۵,۱۹۰,۰۰۰
 هزینه تخت ICU جنرال ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۶,۷۸۰,۰۰۰
هزینه تخت NICU ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۶,۷۸۰,۰۰۰
هزینه تخت ICU قلب باز ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۶,۷۸۰,۰۰۰
انکوباتور ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۹۳۲,۰۰۰ ۲,۶۶۸,۰۰۰
فتو تراپی ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۹۳۲,۰۰۰ ۲,۶۶۸,۰۰۰

دکمه بازگشت به بالا
بستن