آموزش‌های بهداشتی

                                                                           پمفلت آموزشی  ccu

                                                                  پمفلت آموزشی زایشگاه

                                                                 پمفلت ICUقلب باز

                                                               پمفلت NICU

                                                                 پمفلت post icu

                                                                  پمفلت اورژانس

                                                         پمفلت جراحی یک(مغز واعصاب)

                                                              پمفلت جراحی دو(مردان)

                                                              پمفلت جراحی سه(۳)

                                                           پمفلت جراحی چهار(زنان وزایمان)

                                                              پمفلت بخش دیالیز

                                                      

دکمه بازگشت به بالا